ASSIGNMENT代写

Sciences Assignment代写:调查的多样性

2017-02-20 13:12

最重要的是调查的多样性,种群间的是要明确的基础上,我们在一个特定的人口,民族,属于。尤其是在美国将仍然寻找最优策略(Risch et al.,2002年,p。1)。最常见的词分类为“种族”的人。这是现在也被许多人视为当然的遗传系统,把人分类(2)。 “技术的发展已经达到一个阶段,人与技术之间的界限越来越薄。技术会越来越对人性”(先生,2009年,p.56)。哲学家sloterdijk试图解释人与人之间的关系,可以说在技术领域,antropotechnieken”两个概念。根据sloterdijk有人如此发达,他们自然适应她周围的自己都能生活(2)调整自然也因此需要新的技术,在这个新的空间被驯养的人。所提供的技术是一个antropotechnieken(sloterdijk,2001,p.229)。在antropotechnieken订单的所有技术法规,sloterdijk仪式和习俗,使他们形成自己的符号和纪律mensengroepen已经采取了“(sloterdijk,2001年,p。1)。sloterdijk球体表示“zelfgecreëerde室内。人类将生活在这样的生态站(P 2)。sloterdijk已经在其他的处理方式,提高了人类的domesticeert相关基因(莱曼,2008年,p.244)。有越来越多的新技术的发展。这提供了新的途径,在干涉的化身。基因工程是一个新antropotechnieken。所以我们可以说,我们不是人类驯服了的文本,我们可以培养人的培养和新的antropotechnieken(先生,2009年,p.56)。概念的领域,antropotechnieken sloterdijk可能解释这个词的出现“种族”医学界。这些关系将在这篇文章被搜索到。我的问题是:你能出现在医学界的“种族”为例,看看sloterdijk理论吗?

Sciences Assignment代写:调查的多样性

Wat belangrijk is voor onderzoeken naar diversiteit tussen populaties is om duidelijk aan te geven op grond waarvan men in een bepaalde populatie, etnische groep, thuis hoort. 'Vooral in Amerika wordt hiervoor nog steeds gezocht naar een optimale strategie' (Risch et al., 2002, p. 1). Het meest voorkomende woord voor het classificeren van mensen is het woord 'ras'. Dit wordt nu dan ook door velen gezien 'als het natuurlijk, genetisch bepaalde systeem om mensen te classificeren' (p.2).

'Technologische ontwikkelingen hebben inmiddels een stadium bereikt waarin de grens tussen mens en techniek steeds dunner wordt. Technologie grijpt steeds dieper aan op de menselijke natuur' (Verbeek, 2009, p.56). De filosoof Sloterdijk probeert uit te leggen wat de relatie is tussen mens en techniek en die kan omschreven worden door twee begrippen: sferen en antropotechnieken'. Volgens Sloterdijk heeft de mens zich zo ontwikkeld dat zij de natuur om haar heen heeft aanpast aan haarzelf om overal te kunnen leven (p.2) 'De aanpassing in de natuur heeft als gevolg dat er nieuwe technieken nodig zijn om mensen te domesticeren in deze nieuwe ruimte. De technieken die daarvoor zorgen zijn een voorbeeld van antropotechnieken' (Sloterdijk, 2001, p.229). Onder antropotechnieken verstaat Sloterdijk 'alle ordeningen, technieken, rituelen en gewoonten waarmee mensengroepen hun symbolische en disciplinaire vorming zelf ter hand hebben genomen' (Sloterdijk, 2001, p. 1). Sferen duidt Sloterdijk aan als 'zelfgecreëerde binnenruimtes. De mens zou hun leven permanent doorbrengen in deze niches' (p. 230). Sloterdijk heeft zich onder andere bezig gehouden met de manier waarop de mens zich domesticeert en verbetert in verband met gentechnologie (Lemmens, 2008, p.244). Er ontwikkelen steeds meer nieuwe technieken. Deze zorgen voor nieuwe manieren van ingrijpen in de menswording. Gentechnologie is één van deze nieuwe antropotechnieken. Dus er kan nu wel gezegd worden dat we 'in plaats van de mens te temmen met teksten, we inmiddels in staat zijn mensen te kweken en te telen met nieuwe antropotechnieken' (Verbeek, 2009, p.56).De begrippen sferen en antropotechnieken van Sloterdijk kunnen waarschijnlijk een verklaring geven voor de opkomst van het woord 'ras' in de medische wereld. Naar deze relatie zal dan ook in dit essay worden gezocht. Mijn vraagstelling is daarom: kun je de opkomst van 'ras' in de medische wereld als een voorbeeld zien van Sloterdijk zijn theorie?